JOURNAL(Meridian)

Teachers in charge: Dr. Amitha Bachan K.H., Dr. Kesavan. K., Sanand C. Sadanandakumar, Dr. JishaK.C., Amitha P. Mani, Dr. Shahida A.T., Dr. Ranjith M.